Thov kom ua hauj lwm ua ke.

We’re All In

We’re All In yog Wisconsin txoj hauj lwm los xyuas kom meej txog kev noj qab haus huv ntawm peb cov pej xeem thiab qhov mus tau zoo ntawm peb txoj kev lag luam.

Yog tias koj lub tuam txhab los sis lub koom haum tab tom nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv los sis xav nrhiav kom muaj kev koom tes ntau ntxiv, tiv tauj peb los ntawm kev teb daim foos hauv qab no.