Ua kom muaj kev kis tau qeeb, rov qab los zoo kom nrawm.

We’re all in rau koj txoj kev lag luam.

Wisconsin kev lag luam thiab Wisconsin kev noj qab haus huv tsis tau txuas dua. Peb yuav tsum hloov kho peb tus cwj pwm thiab peb txoj kev ua hauj lwm txhawm rau ua kom qhov kev kis tus kab mob COVID-19 maj nrawm thiab kom peb cov nyiaj rov qab los sai dua. Txhua yam nyuaj heev, tab sis peb tsis yog neeg coj txawv los ua hauj lwm kom hnyav. Kev sib koom tes ua hauj lwm, peb tuaj yeem ua kom peb txoj kev lag luam mus rau yav tom ntej tau.

Phab ntawv no suav nrog kev kos npe thiab lwm yam peev txheej los pab tiv thaiv koj cov neeg ua hauj lwm, txhawb koj cov neeg siv khoom kom coj tus cwj pwm kom muaj kev nyab xeeb, thiab thaum kawg khaws koj txoj kev lag luam mus rau qhov zoo.

Rub tawm cov peev txheej kev lag luam.

Sau-rau-Daim Paib Tsis Tau Sau Dab Tsi

Qhia koj cov kev txhawb nqa thiab kev koom tes nrog daim paib We’re All In.

RUB TAWM

Daim Ntawv

Txhawb cov qhua thiab cov neeg ua hauj lwm txhua yam rau tag nrho hauv Wisconsin.

RUB TAWM

Cov Lus Qhia Rau Cov Neeg Siv Khoom

Pab cov neeg siv khoom kom muaj kev nyab xeeb thaum lawv nyob ntawm koj txoj kev lag luam.

RUB TAWM

Cov Lus Qhia Rau Chaw Ua Hauj Lwm

Qhia rau koj cov neeg ua hauj lwm tias yuav ua li cas thiaj muaj kev nyob nyab xeeb thiab noj qab haus huv ntawm kev ua hauj lwm.

RUB TAWM

Kev Caiv Nyob Deb Ntawm Fab Sim Neej

Nco ntsoov qhia kom cov qhua thiab cov neeg ua hauj lwm kom nrug yam tsawg kawg rau fij.

RUB TAWM

Kev Ntxuav Tes

Nco ntsoov qhia rau cov qhua thiab cov neeg ua hauj lwm txog txoj kev txuav tes kom zoo.

RUB TAWM

Yuav Tsum Rau Daim Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg

Qhia rau koj cov qhua paub tias koj qhov chaw hauj lwm xav kom lawv yuav tsum tau rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

RUB TAWM

Yuav Tsum Rau Daim Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg Yog Qhov Zoo Tshaj

Qhia rau koj cov qhua paub tias koj qhov chaw hauj lwm xav txhawb kom muaj kev nyob nyab xeeb.

RUB TAWM

Tsim-Koj-Tus Kheej Daim Paib

Ua koj cov paib We’re All In ntawm koj tus kheej qhia tshwj xeeb rau koj txoj lag luam.

RUB TAWM

We’re All In Lub Logo

Qhia rau txhua tus paub tias koj yog txoj lag luam We’re All In los ntawm kev siv lub logo no.

RUB TAWM

Peb nyob nrog koj ntawm txoj kev rov qab los zoo.

Focus Forward yog qhov peev txheej siv mus muab cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws, cov khoom siv tshiab thiab kev txhawb nqa uas cuam tshuam nrog qhov kev nyuaj uas tsis tau pom dua ntawm COVID-19 tau muab tso rau hauv Wisconsin cov lag luam thiab cov zej zog.

Mus saib cov lus qhia pom zoo qhov yuav ua li cas rov qhib koj txoj kev lag luam kom nyab xeeb, tsis hais koj qhov loj me los sis kev lag luam. Muaj cov ntaub ntawv hais txog cov koom haum pab nyiaj rau kev txhawb lag luam kom rov zoo tuaj ntawm Wisconsin Lub Koom Haum Txhim Kho Kev Khwv Nyiaj Txiag (Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC) thiab lwm lub xeev thiab tsoom fwv kev koom tes.

MUS SAIB RAU LUB VEV XAIB