Thaum peb txhua tus nyob hauv, peb txhua tus muaj yeej.

Peb txhua tus nyob hauv qhov no ua ke.

Hauv Wisconsin, nws yog qhov peb ua kom yog los ntawm peb cov phooj ywg thiab cov neeg koom zos. Peb txoj kev noj qab haus huv thiab kev khwv nyiaj txiag tsis tau muaj kev sib txuas ntau tshaj li lawv muaj niaj hnub no. We’re All In yog ib qho pib los ntawm lub tswv yim tias yuav ua mus lawm tom ntej, peb xav tau kev sib txhawb los ntawm txhua leej. Kev hloov kho peb tus cwj pwm tsis yog txoj hauv kev tseeb tshaj plaws txhawm rau kev ua kom tus kab mob COVID-19 txhob kis ceev xwb, tab sis tseem yog txoj kev zoo tshaj plaws los ua rau peb txoj kev lag luam kom rov zoo li qub. Yog li thaum peb tau dhau txoj kev taw qhia los ntawm cov sij hawm no, cia nco ntsoov tias cov kev ua tawm ntawm ib tus tuaj yeem cuam tshuam rau ntau yam. Cia los ua zoo txuas ntxiv mus txhawm rau qhov kom yam zoo dua. Thiab tsis txhob hnov qab tias nyob hauv Wisconsin peb txhua tus ua ke hauv no.

Rau yam piv txwv yooj yim uas koj tuaj yeem ua kom muaj kev txaus siab rau yam koj ua:

Rau daim ntaub npog qhov ncauj.

Cov lus qhia tau zoo tshaj plaws ntawm kev luag nyav sab hauv.

Rau daim ntaub npog qhov ncauj.

Khaws hauv koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg; qhov tsawg dua ntawm qhov koj nyeem tawm los sis tshem nws, qhov nws yuav ua hauj lwm zoo dua.

Kev caiv nyob kom sib nrug deb hauv fab sim neej.

Tam sim no yuav tsum sawv kom deb ntawm qhov neeg coob.

Kev caiv nyob kom sib nrug deb hauv fab sim neej.

Tswj kev nyob nrug li rau fij ntawm koj thiab lwm tus los pab ua kom tus kab mob tsis txhob kis mus tau rau lwm kev sib cuag txhua hnub.

Tswj kev sib sau kom tsawg leej.

Ntxiv koj qhov kev lub neej kev muaj noj muaj haus.

Tswj kev sib sau kom tsawg leej.

Ntawm cov neeg tsawg dua koj cuam tshuam nrog thiab tsawg lub sij hawm koj nyob hauv qhov chaw muaj neeg coob, nws yog qhov tsawg dua uas kis tau tus kab mob.

Ntxuav koj ob txhais tes kom huv.

Nyob kom muaj kev noj qab haus huv thiab ntxhuav txhais tes huvua hauj lwm.

Ntxuav koj ob txhais tes kom huv.

Xab npum thiab dej yuav tsum muaj 20 feeb los tua los sis ntxuav txhua tus kab mob mus; kev tsuag ntxuav tshuaj yuav tsum ua kom qhuav hu si.

Tsuag tshuaj rau cov npoo tuav.

Pab so qhov chaw muaj kab mob los ntawm kev so.

Tsuag tshuaj rau cov npoo tuav.

Kev tshuag tshuaj tua kab mob los sis ntxuav xus npum thiab dej txhua hnub yog txhua yam nws yuav siv los ua kom tus kab mob zoo ib yam li lub xov tooj thiab pob lub qhov rooj.

Zam txhob chwv cov npoo tuav.

Vim li cas ua ntau yam nrog kev ua zoo?

Zam txhob chwv cov npoo tuav.

Tshem tawm ib qho kab mob vais lav uas tej zaum yuav nyob ntawm koj txhais tes kom deb ntawm koj lub qhov ncauj, qhov ntswg thiab qhov muag los txo koj txoj kev pheej hmoo rau qhov yuav kis tau.

Koom Nrog.

#WeAreAllIn

Tshaj tawm cov lus hloov mus kis tus kab mob los ntawm kev nthuav qhia koj yuav ua li cas koj feem.

MUS RAU INSTAGRAM

Daim Paib Qhov Rais

Qhia seb vim li cas koom nrog txhua tus hauv thiab txhawb cov neeg nyob ze kom ua, thiab.

RUB TAWM DAIM PAIB

Facebook Frame

Ntxiv ib daim duab We’re All In rau koj daim duab kom qhia txog koj cov kev txhawb nqa.

MUS RAU FACEBOOK

Mus saib who’s all in.

#WeAreAllIn

We’re all in rau koj txoj kev lag luam.

Peb txhua tus yuav tsum tau qhib siab rau qhov kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm uas yuav ua rau kev lag luam rov qheb, nyob twj ywm qhib thiab kom zoo tuaj. Peb nplooj ntawv peev txheej kev lag luam muaj cov cuab yeej thiab cov tswv yim los pab cov tswv lag luam txhim kho cov kev coj ua kom cov neeg muaj kev nyab xeeb thiab lawv lub neej tom ntej kom muaj kev ruaj ntseg.

TXAIS COV PEEV TXHEEJ

Peb muaj qhov no.

We Are All In - Rau Peb Cov Lag Luam

Rau Peb Cov Lag Luam

Peb txhua leej nyob hauv vim peb txhua leej tau sib txuas ua ke. Cov lag luam nyob hauv peb cov zej zog yog nce raws ntawm peb.

We Are All In - Rau Txhua Lwm Tus

Rau Txhua Lwm Tus

Cia li ceev kom txhua lwm tus neeg muaj kev noj qab nyob zoo thiab nyab xeeb, kom peb rov mus cuag tau cov tib neeg, cov khoom thiab cov kev ua ub ua no uas peb nyiam ua.

We Are All In - Rau Peb Cov Zej Zog

Rau Peb Cov Zej Zog

Nws tsis hais yuav yog nyob hauv Wisconsin qhov chaw uas koj nyob—nws yog yam khoom uas peb yuav tau ua raws qhov peb muaj. Kom peb txhua leej nyob hauv Wisconsin nyob tau yam nyab xeeb thiab nyob muaj kev noj qab haus huv.